Yoruba Hymn: Onigbagbọ ẹ bu s’ ayọ – All ye Christians burst into joy

Yoruba Hymn: Onigbagbọ ẹ bu s’ ayọ  – All ye Christians burst into joy

Hymn 164: Onigbagbọ, ẹ bu s’ ayọ – All ye Christians burst into joy

Bible Reference: 

Psalms 118:24 NKJV – This is the day the Lord has made; We will rejoice and be glad in it.

Orin dafidi 118:24 – Eyi li ọjọ ti Oluwa da: awa o ma yọ̀, inu wa yio si ma dùn ninu rẹ̀.

Onigbagbọ ẹ bu s’ ayọ

VERSE 1

Onigbagbọ, ẹ bu s’ ayọ,
Ọjọ nla l’ eyi fun wa;
Ẹ gbọ bi awọn Angẹli
Ti nf’ ogo fun Ọlọrun:
Alafia, Alafia
Ni fun gbogbo eniyan.

VERSE 2

Ki gbogbo aiye ho f’ ayọ,
K’ a f’ ogo fun Ọlọrun,
Ọmọ bibi Rẹ l’ o fun wa
T’ a bi ninu Wundia:
Ẹn’ Iyanu, Ẹn’ Iyanu
Ni Ọmọ t’ a bi loni

VERSE 3

Ninu gbogbo rudurudu,
On ibi t’ o kun aiye,
Ninu idamu nla ẹsẹ
L’ Ọm’ Ọlọrun wa gba wa:
Olugbimọ, Olugbimọ,
Alade Alafia

VERSE 4

Ọlọrun Olodumare
L’ a bi, bi ọmọ titun:
Baba ! Eni aiyeraiye
L’ o di alakoso wa:
Ẹ bu s’ ayọ, Ẹ bu s’ ayọ,
Ọmọ Dafidi jọba.

VERSE 5

O wa gba wa lọwọ ẹsẹ,
O wa d’ onigbọwọ wa
Lati fọ itẹgun Esu
A ṣe ni Ọba Ogo:
Ẹ ku ayọ, Ẹ ku ayọ,
A gba wa lọwọ iku. Amin.

All ye Christians burst into joy

VERSE 1

All ye Christians burst into joy,
Great day this hath been to us;
Hark as the host of Angels sing
Glorious praises unto God.
O! Perfect peace, O! perfect peace
Be unto all ye mankind

VERSE 2

Let all who dwell on earth rejoice,
And give glory unto God.
His only Son He hath offered
Begotten of a virgin.
Wonderful Being, Wonderful Being
Is He that is born today

VERSE 3

Through all the temptest and furmoil
And the wickedness on earth
In great tribulations of sin
Son of God us to redeem.
O! Counsellor, O! Counsellor:
Oh The Royal Prince of peace

VERSE 4

Almighty, Omnipotent God
Like a babe is born today:
Everlasting Father and Being
Our Royal Ruler He is.
Burst into joy, burst into joy
The Son of David reigneth

VERSE 5

From sin He hath come to save us,
Our Mediating help He is
Stronghold of satan to pull down
Our King of Glory he is:
Felicitate, Felicitate
From the pang of death we’re saved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *