Yoruba Hymn: Okan mi sipaya Oluwa – My heart is open to Thee dear Lord

Yoruba Hymn: Okan mi sipaya Oluwa – My heart is open to Thee dear Lord

CAC Hymn 365: Okan mi sipaya Oluwa – My heart is open to Thee dear Lord

Bible Reference: 

Luke 1:47 NKJV – And my spirit has rejoiced in God my Savior.

Luk 1:47 –  Ẹmí mi si yọ̀ si Ọlọrun Olugbala mi.

Okan mi sipaya Oluwa

Ọkan mi sipaya, Oluwa,  
Wọle, wọle,
Igbagbo mi rọ mọ ọrọ Rẹ 
Wọle, wọle.


Ma ba mi gbe titi Oluwa,
Ohun ti o Fẹ ni UN o Fẹ 
Fi okan mi ṣe bugbe Rẹ Laelae 
Wọle, wọle.
Bẹni aye mbẹ fun Oluwa
Wọle, wọle
Dide Rẹ  mu mi sun mọ Ọ si
Wọle, wọle
Mo da Ọ duro s'ode pẹ ju
Wọle, wọle.
Dari eyi ji mi Oluwa 
Wọle, wọle 
Mọ gbọ, O nkan 'lẹkun , Oluwa 
Wole, wole
Nko ni da Ọ duro s'ode mọ 
Wole, wọle. Amin

My heart is open to Thee dear Lord

My heart is open to Thee, dear Lord,
Come in, Come in,
My faith is clinging to Thy dear word,
Come in, Come in:

 Come not to tarry, but stay, dear Lord,
 All shall be Thine love can
 Here in my heart ever make
Thine abode
 Come in, Come in.
Yes, there is room in my heart, dear Lord,
Come in, Come in;
Thy presence makes Heaven real to me,
Come in, Come in;
I kept Thee standing outside so long,
Come in, Come in,
I pray Thee pardon this shameful wrong
Come in, Come in.
I hear Thee knocking at my heart's door.
Come in, Come in,
I'll keep Thee waiting outside no more
Come in, Come in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *