Yoruba Hymn: Isun kan wa t’o kun f’ẹjẹ – There is a fountain filled with blood

Yoruba Hymn: Isun kan wa t’o kun f’ẹjẹ – There is a fountain filled with blood

Isun kan wa t’o kun f’ẹjẹ – There is a fountain filled with blood

 

Bible Reference: 

 

Zechariah 13:1 KJV  – In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness.

 

Sekariah 13 :1 – 1 LI ọjọ na isun kan yio ṣi silẹ fun ile Dafidi ati fun awọn ara Jerusalemu, fun ẹ̀ṣẹ ati fun ìwa aimọ́.

 

Isun kan wa t’o kun f’ẹjẹ

 

VERSE 1

 

Isun kan wa t’o kun f’ẹjẹ,

To ti ‘ha Jesu yọ;

Ẹlẹsẹ mokun ninu rẹ,

O bọ ninu ẹbi.

 

VERSE 2

 

‘Gba mo f’ ìgbàgbọ́ r’ isun na,

Ti nsan fun ẹjẹ Rẹ,

Irapada d’ orin fun mi,

Ti ùn o ma kọ titi. 

 

VERSE 3

 

Orin t’o dun ju eyi lọ,

Li emi o ma kọ:

‘Gbat’ akololo ahọn yi

Ba dake ni iboji.

 

VERSE 4

 

Mo gbagbo p’ O pese fun mi

Bi mo tilẹ s’a aiye,

Ẹbùn ọfẹ t’ a f’ ẹjẹ ra,

Ati duru wura.

 

VERSE 5

 

Duru t’ a tọw’ Olorun ṣe,

Ti ko ni bajẹ lai;

Ti ao ma fi yin Baba wa,

Orúkọ Rẹ nikan. Amin.

 

There is a fountain filled with blood

 

VERSE 1

 

There is a fountain filled with blood

Drawn from Emmanuel’s veins;

And sinners plunged beneath that flood

Lose all their guilty stains.

 

VERSE 2

 

E’er since, by faith, I saw the stream

Thy flowing wounds supply,

Redeeming love has been my theme,

And shall be till I die.

 

VERSE 3

 

Then in a nobler, sweeter song,

I’ll sing Thy power to save,

When this poor lisping, stammering tongue

Lies silent in the grave.

 

VERSE 4

 

Lord, I believe Thou hast prepared,

Unworthy though I be,

For me a blood bought free reward,

A golden harp for me!

 

VERSE 5

 

’Tis strung and tuned for endless years,

And formed by power divine,

To sound in God the Father’s ears

No other name but Thine, Amen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *