Yoruba Hymn: Ileri mimọ, Jesu n’temi – Blessed assurance, Jesus is mine

Yoruba Hymn: Ileri mimọ, Jesu n’temi – Blessed assurance, Jesus is mine

Hymn: Ileri mimọ, Jesu n’temi – Blessed assurance, Jesus is mine

Bible Reference: 

1 Peter 1:8 NKJV – whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory,

01 Peteru 01:08 – Ẹniti ẹnyin fẹ lairi, ẹniti ẹnyin gbagbọ, bi o tilẹ ṣepe ẹ kò ri i nisisiyi, ẹnyin si nyọ ayọ̀ ti a kò le fi ẹnu ṣo, ti o si kun fun ogo

Ileri mimọ, Jesu n’temi

Ileri mimọ, Jesu n'temi;
Adun ogo nla, ọrun didan;
Ajogun igbala, ọmọ Ọlọrun;
Ọmọ Ẹmi ta fi ẹjẹ wẹ.
Refrain:
Eyi nitan mi, atorin mi
Ki n ma yin Jesu lọjọ gbogbo,
Eyi nitan mi, atorin mi-
Ki n ma yin Jesu lọjọ gbogbo.
Ijewo mimọ, ayọ didun
Iran ayọ nla 'be niwaju mi
Angel' sọkalẹ lati ọrun
Pẹlu iyin, syọ at'ifẹ
Ijewo mimọ, mo r'isinmi
Ninu Oluwa, mo r'ibukun
Mo duro, mo n sọnà mo n woke
Mo kun fun ore at'ifẹ Rẹ

Come to me, Lord, when first I wake

Blessed assurance, Jesus is mine;
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
Born of His Spirit, washed in His blood.
Refrain:
This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long.
This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long.
Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight;
Angels descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love.
Perfect submission, all is at rest,
I in my Savior am happy and blest;
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

Leave a Reply