Yoruba Hymn: ‘Gbat’agbara Olorun De – When the Power of God Descended

Yoruba Hymn: ‘Gbat’agbara Olorun De – When the Power of God Descended

‘Gbat’agbara Olorun De – When the Power of God Descended

 

Bible Reference: 

Acts 1:8 (KJV) – But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. 

 

Ise Awọn Aposteli 1 :8 – Ṣugbọn ẹnyin ó gbà agbara, nigbati Ẹmí Mimọ́ ba bà le nyin: ẹ o si ma ṣe ẹlẹri mi ni Jerusalemu, ati ni gbogbo Judea, ati ni Samaria, ati titi de opin ilẹ aiye.

 

Gbat’agbara Olorun De 

 

VERSE 1

 

‘Gbat’agbara Ọlọrun dé,

Li ọjọ pentikosti,

Sa if’oju s’ọna pari,

Tori wọn rí Ẹmi gba

 

Ran agbára, Oluwa,

Ran agbára, Oluwa,

Ran agbára, Oluwa,

Ki O sí baptisi wa

 

VERSE 2

 

Ela’han ina ba le wọn

Wọn sì wasu ọrọ na;

Ọpọlọpọ èèyàn gbagbọ

Wọn yipada s’Ọlọrun

 

VERSE 3

 

Anw’ọna fun Ẹni Mimọ

Gbogbo wa f’ohun sọkan,

Mu’leri na ṣẹ, Olúwa

Ti a ṣe nin’ọrọ Rẹ.

 

VERSE 4

 

Jọ, fi agbára Rẹ kun wa,

Fún wa ni’ bukun ta nfẹ;

Fi ogo rẹ kun ọkan wa,

Ba ti nfi gbagbọ bẹbẹ. Amin

 

When the Power of God Descended

 

VERSE 1

 

When the power of God descended

On the day of Pentecost,

All the days of waiting ended,

They received the Holy Ghost

 

Chorus

O Lord, send the power just now,

O Lord send the power just now,

O Lord send the power just now,

And baptize everyone.

 

VERSE 2

 

Tongues of flame came down upon them,

And they preached the word in power,

Listening multitudes awakened

Turned to God that very hour

 

VERSE 3

 

We are waiting Holy Spirit

We are all of one accord,

Lord fulfill just now the promise

That is given in thy Word..

 

VERSE 4

 

Fill and thrill us with Thy presence,

Grant the blessing that we need

Flood our souls with wondrous glory,

While the prayer of faith we plead.

 

Author: Mary Hubbert Munford

Leave a Reply