Yoruba Hymn: Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ

Yoruba Hymn: Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ

Hymn: Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ

Culled from the First African Church Mission Hymnal

 

Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ,

K’ O rọ ‘jo rẹ lè wà,

Ẹiyẹ ti nfo, at’era ti nrin n’ lẹ,

Ri wọn lọpọlọpọ,

 

Refrain

 

Anu, anu, anu Rẹ Baba wa ọrún, 

L’awa ntọrọ 

Ẹiyẹ ti nfo, at’ era ti nrin n’ lẹ,

 

Ri wọn lọpọlọpọ

 

Orun l’ọsan, nipa anu Rẹ ni,

At’osupa l’oru

Igba ojo, ati igba ẹrun,

L’ọwọ Rẹ ni wọn wà.

 

Refrain

 

‘Gbati eṣu at’ ẹsẹ ndọdẹ wa,

Ikọlu wọn ṣọro,

L’ogo asan, arankan, lil’ aiya,

Oluwa, gba wa la.

 

Refrain

 

Dáfídì kólé gbagbe anu Rẹ̀,

Niwaju Golayat,

Danieli ni arin kìnìún,

Tal’ o ha ṣ’ abo Rẹ?

 

Refrain

 

Iru anu wọnyi l’awa ntọrọ,

S’ alabojuto wa,

Larin ọta jẹ ki awa ma gba

Fún iyi, Ogo Rẹ

 

Refrain

 

Amin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *