Yoruba Hymn: Ọlọrun mi gbati mo f’iyanu wo – Oh Lord my God when I in awesome wonder

Yoruba Hymn: Ọlọrun mi gbati mo f’iyanu wo – Oh Lord my God when I in awesome wonder

Christ Apostolic Hymn: Ọlọrun mi gbati mo f’iyanu wo – Oh Lord my God when I in awesome wonder

Bible Reference: 

Acts 4:24 NKJV – So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said: “Lord, You are God, who made heaven and earth and the sea, and all that is in them

Ise Awọn Aposteli 04:24 –  Nigbati nwọn si gbọ́, nwọn fi ọkàn kan gbé ohùn wọn soke si Ọlọrun nwọn si wipe, Oluwa, ìwọ ti o da ọrun on aiye, ati okun, ati ohun gbogbo ti mbẹ ninu wọn:

Ọlọrun mi gbati mo f’iyanu wo

Verse 1

Ọlọrun mi gbati mo f’iyanu wo
Gbogbo Aye t'ó ti f'ọwọ Rẹ da
Mo ri ‘rawo mo gb’ohun aara ti nsan
Agbara Rẹ hàn ni gbogbo aye


Ọkan mi nkọrin s'Olugbala mi
Agbara Rẹ ti tobi to
Ọkan mi nkọrin s'Olugbala mi
Agbara Rẹ ti tobi to

Verse 2

Pẹlú 'yanu mo wo 'ṣẹ Rẹ l'aginju
Ẹyẹ nkọrin didun lori igi
Mo wo ilẹ lat'ori oke gíga
Mo r'agbara odo at'afẹfẹ

Verse 3

Gbati mo ro b'Iwọ ti fi Ọmọ Rẹ
Silẹ lati ku, ko tilẹ ye mi
L'ori agbelebu l'oru ẹsẹ mi
Ẹjẹ Rẹ lo ti ki ẹsẹ mi lọ

Verse 4

‘Gbati Jesu ba de n'nu ọla nla Rẹ
Lati pe mi ayọ mi yo ti to
Gbana ni 'rẹlẹ un o wolẹ lati sìn
Un o wipe Ọlọrun ti tobi to

Ọkan mi nkọrin s'Olugbala mi
Agbara Rẹ ti tobi to
Ọkan mi nkọrin s'Olugbala mi
Agbara Rẹ ti tobi to. Amin


Oh Lord my God when I in awesome wonder

Verse 1

Oh Lord my God when I in awesome wonder
Consider all the works thy hands has made
I see the stars I hear the rolling thunder
That pass throughout the universe display


Then sings my soul my saviour unto thee
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee,
How great Thou art, how great Thou art!

Verse 2

When through the woods and forest glades I wander
and hear the birds sing sweetly in the trees;
when I look down from lofty mountain grandeur,
and hear the brook, and feel he gentle breeze;

Verse 3

And when I think that God his son not sparing,
Sent him to die – I scarce can take it in,
That on the cross my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin:

Verse 4

When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home- what joy shall fill my heart!
Then I shall bow in humble adoration
And there proclaim, my God, how great thou art!

Then sings my soul my saviour unto thee
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee,
How great Thou art, how great Thou art!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *