Yoruba Hymn: L’owuro Ọjọ Ajinde – On The Resurrection Morning

Yoruba Hymn: L’owuro Ọjọ Ajinde – On The Resurrection Morning

L’owuro Ọjọ Ajinde – On The Resurrection Morning

Bible Reference: 

Psalm 17:15 – As for me, I will behold thy face in righteousness:

I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness 

Orin Dafidi 17:15 – Bi o ṣe ti emi ni emi o ma wò oju rẹ li ododo: àworan rẹ yio tẹ mi lọrun nigbati mo ba jí.

L’ owuro Ọjọ Ajinde

L’owuro Ọjọ Ajinde
T’ara t’ọkan y’o pade,
Ẹkùn, ’kanu on irora
Y’o dopin.
Nihin nwon ko le sai pinya,
Ki ara ba le simi,
K’o si fi idakẹrọrọ 
Sun fọnfọn.
Fun ’gba diẹ ara arẹ yi
L’a gbe s’ ibi ’simi rẹ;
Titi di imọlẹ ọrọ 
Ajinde.
Sugbọn ọkan to nṣ'aṣaro 
To si ngbadura kikan,
Y’o bu s’orin ayọ l’ọjọ
Ajinde.
Ara at’ ọkan y’o dapo,
Ipinya ko ni si mo;
Wọn o ji l’aworan Kristi, ni
’Tẹlọrun.
A! Ẹwa na at’ ayọ na
Y’o ti pọ to l’ Ajinde!
Y’o duro, b’ ọrun at’ aiye
Ba fo lọ.
L’ọrọ ọjọ ajinde wa,
’Boji y’o m’ oku rẹ wa;
Baba, iya, omo, ara
Y’o pade.
Si ’dapọ ti o dun bayi,
Jesu masai ka wa ye;
N’nu ’ku, ’dajọ, k’a le rọ m’a
’Gbelebu. Amin.

On The Resurrection Morning

On the resurrection morning
Soul and body meet again;
No more sorrow, no more weeping,
No more pain.
Here awhile they must be parted,
And the flesh its sabbath keep,
Waiting in a holy stillness,
Wrapt in sleep.
For a space that tired body
Lies with feet toward the dawn;
Till there breaks the last and brightest
Easter morning.
But the soul in contemplation
Utters earnest prayers and strong;
Breaking at the resurrection
Into song.
Soul and body reunited,
Thenceforth nothing will divide,
Waking up in Christ's own likeness,
Satisfied.
Oh, the beauty, oh, the gladness
Of that resurrection-day!
Which shall not through endless ages,
Pass away!
On that happy Easter morning
All the graves their dead restore,
Father, sister, child and mother,
Meet once more.
To that brightest of all meetings,
Bring us, Jesus Christ, at last;
To Thy cross, through death and judgment,
Holding fast. Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *