Yoruba Hymn: Jerusalem T’ọrun  – Jerusalem on High

Yoruba Hymn: Jerusalem T’ọrun  – Jerusalem on High

Hymn 963: Christ Apostolic Church HymnalJerusalem T’ọrun

Bible Reference: But now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Hebrews 11:16 NKJV

Ṣugbọn nisisiyi nwọn nfẹ ilu kan ti o dara jù bẹ̃ lọ, eyini ni ti ọ̀run: nitorina oju wọn kò ti Ọlọrun, pe ki a mã pe On ni Ọlọrun wọn; nitoriti o ti pèse ilu kan silẹ fun wọn. – Heberu 11:16

Jerusalem ‘t’ọrun

Jerusalem 't'ọrun 
L'orin mi, ilu mi
Ile mi bi mbá ku;
Ẹkùn ibukun mi;


Ibi ayọ!
Nigbawo ni
Un o r'oju Rẹ
Ọlọrun mi?

Níbẹ l'Ọba mi wa,
T'ada l'ẹbi l'aye,
Angẹli nkọrin fún
Wọn sì ntẹriba fún
Patriark igbani,
Par'ayọ wọn níbẹ
Awọn woli, wọn nwọ,
Ọmọ Aládé wọn
Níbẹ ni mo le ri
Awọn Àpọsteli
At'awọn akọrin
Ti nlu harpu wura

Ni àgbàlá wọnni
Ni awọn Martir wa;
Wọn wọ asọ ala,
Ogo bo ọgbẹ wọn
T'emi yi sa su mi,
Ti mo ngb'ago kedar;
Kò sí 'ru yi loke,
Níbẹ ni mo fẹ lọ. Amin 

Jerusalem on high

Jerusalem on high
My song and city is,
My home whene'er I die,
The center of my bliss:


Chorus: 
O happy place!
When shall I be,
My GOD, with Thee,
To see Thy Face?
There dwells my Lord, my King,
Judged here unfit to live;
There Angels to Him sing,
And lowly homage give:
The Patriarchs of old
There from their travels cease;
The Prophets there behold
Their longed-for Prince of Peace:
The LAMB's Apostles there
I might with joy behold;
The harpers I might hear
Harping on harps of gold;
The bleeding Martyrs, they
Within those courts are found,
Clothed in pure array,
Their scars with glory crowned:
Ah! woe is me! that I
In Kedar's tents here stay:
No place like that on high;
LORD, thither guide my way:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *