Yoruba Hymn: Ija d’opin ogun si tan – The strife is o’er the battle done

Yoruba Hymn: Ija d’opin ogun si tan – The strife is o’er the battle done

Ija d’opin ogun si tan – The day of resurrection

 

Bible Reference: 

Psalms 98:1 NKJV – Oh, sing to the Lord a new song! For He has done marvelous things; His right hand and His holy arm have gained Him the victory.

 

Orin Dafidi 98:1 – Ẹ kọrin titun si Oluwa; nitoriti o ti ṣe ohun iyanu: ọwọ ọtún rẹ̀, ati apa rẹ̀ mimọ́ li o ti mu igbala wa fun ara rẹ̀.

 

Ija d’opin ogun si tan

 

  1. Ija d’opin, ogun si tan:

Olugbala jagun molu;

Orin ayọ l’ a o ma ko.—Alleluya!

 

  1. Gbogbo ipa n’ iku ti lọ;

Sugbon Kristi f’ ogun rẹ ka:

Aiye! Ẹ ho iho ayọ. –Alleluyah.

 

  1. Ọjọ mẹta na ti kọja,

O jinde kuro nin’ oku:

Ẹ f’ ogo fun Oluwa wa. – Alleluya.

 

  1. O d’ ẹwọn ọrun apadi,

O ṣilẹkun ọrun silẹ;

Ẹ kọrin iyin sẹgun Rẹ. –Alleluyah.

 

  1. Jesu, nipa iya t’ O jẹ,

Gba wa lọwọ ọrọ iku,

K’a le ye, k’a si ma yin O. 

Alleluya. Amin.

 

The strife is o’er, the battle done

 

  1.   The strife is o’er, the battle done,

The victory of life is won;

The song of triumph has begun.

Alleluia!

 

  1. The powers of death have done their worst,

But Christ their legions hath dispersed:

Let shout of holy joy outburst.

Alleluia!

 

  1. The three sad days are quickly sped,

He rises glorious from the dead:

All glory to our risen Head!

Alleluia!

 

  1. He closed the yawning gates of hell,

The bars from heaven’s high portals fell;

Let hymns of praise his triumphs tell!

Alleluia!

 

  1. Lord! by the stripes which wounded thee,

From death’s dread sting thy servants free,

That we may live and sing to thee.

Alleluia! Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *