Yoruba Hymn – Enikan mbẹ to fẹràn wa – One there is above all others

Yoruba Hymn – Enikan mbẹ to fẹràn wa – One there is above all others

Enikan mbẹ to fẹràn wa – One there is above all others

Hymn no.539 of the Christ Apostolic Church Yoruba Hymn Book

Bible Reference:

Proverbs 18:24b KJV.…and there is a friend that sticketh closer than a brother.

Iwe òwe 18:24b – ọrẹ́ kan si mbẹ ti o fi ara mọni ju arakunrin lọ.

Enikan mbẹ to fẹràn wa

VERSE 1

Enikan mbẹ to fẹràn wa

A! O fẹ wa

Ìfẹ Rẹ ju ti yekan lọ

A! O fẹ wa

Ọrẹ aiye nkọ wa sile

B’oni dun ọla le koro

Ṣugbọn ọrẹ yi ko ntan ni

A! O fẹ wa

VERSE 2

Iye ni fún wa bí a bá mọ

A! O fẹ wa

Ro b’a ti jẹ n’igbese to

A! O fẹ wa

Ẹjẹ Rẹ l’O si fi ra wa

Nin’aginju l’O wa wa ri

O sí mu wa wa Sagbo Rẹ

A! O fẹ wa

VERSE 3

Ọrẹ ododo ni Jesu

A! O fẹ wa

O fẹ lati maa bukun wa

A! O fẹ wa

Ọkan wa fẹ gbọ Ohùn Rẹ

Ọkan wa fẹ lati sunmọ

On nako sí ni tan wa jẹ

A! O fẹ wa

VERSE 4

L’okọ Rẹ l’a nri dariji

A! O fẹ wa

On le ọta wa sí ẹyin

A! O fẹ wa

On o pese ‘bukun fun wa

Ire l’a o ma ri titi

On o fi mú wa lọ s’ogo

A! O fẹ wa. Amin

English version – One there is above all others

 VERSE 1

One there is above all others,
Oh, how He loves!
His is love beyond a brother’s,
Oh, how He loves!
Earthly friends may fail or leave us,
One day soothe, the next day grieve us;
But this Friend will ne’er deceive us:
Oh, how He loves!

VERSE 2

’Tis eternal life to know Him,
Oh, how He loves!
Think, oh, think how much we owe Him,
Oh, how He loves!
With His precious blood He bought us,
In the wilderness He sought us,
To His flock He safely brought us:
Oh, how He loves!

VERSE 3

Blessed Jesus! would you know Him?
Oh, how He loves!
Give yourselves entirely to Him,
Oh, how He loves!
Think no longer of the morrow,
From the past new courage borrow,
Jesus carries all your sorrow:
Oh, how He loves!

VERSE 4

All your sins shall be forgiven,
Oh, how He loves!
Backward shall your foes be driven,
Oh, how He loves!
Best of blessings He’ll provide you,
Nought but good shall e’er betide you,
Safe to glory He will guide you:
Oh, how He loves!

Author: Marianne Nunn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *