Yoruba Hymn: Nigbat’ idanwo yi mi ka – When temptation around me roll

Yoruba Hymn: Nigbat’ idanwo yi mi ka – When temptation around me roll

Hymn: Nigbat’ idanwo yi mi ka – When temptation around me roll

Bible Reference: Genesis 3:9 (KJV)  Where art thou? 

Genesis 03:9b – Nibo ni iwọ wà?

Nigbat’ idanwo yi mi ka

Nigbat’ idanwo yi mi ka,
Ti idamu aiye yi mi kai;
T’ọta f’ ara han bi ọrẹ 
Lati wa iparun fun mi;
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Ki nle bọ ninu ẹbi na.
Nigbat’ Esu n’nu ’tanjẹ rẹ 
Gbe mi gori oke aiye,
T’o ni ki ntẹriba fun on,
K’ohun aiye le je temi.
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Ki nle bọ ninu ẹbi na.
’Gbat’ ogo aiye ba fe fi
Tulasi mu mi rufin Rẹ;
T’o duro gangan lẹhin mi;
Ni ileri pe, “Ko si nkan.”
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Ki nle bọ ninu ẹbi na.
Nigbati igbẹkẹle mi
Di t’ogun ati t’orisa;
T’ogede di adura mi,
Ti ọfọ di ajisa mi.
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Ki nle bọ ninu ẹbi na.
Nigbati mo fẹ lati rin
L’ adamọ at’ ìfẹ ’nu mi,
T’ọkan mi nse hilahilo,
Ti nko gbona, ti nko tutu.
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Ki nle bọ ninu ẹbi na.
Nigba mo sọnu bi aja,
L’ aigbọ ifere ọdẹ mọ;
Ti nko nireti ipada,
Ti mo npa fọ ninu ẹsẹ.
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Ki nle bọ ninu ẹbi na.
Nigbati ko s’ alabaro;
Ti Olutunu si jina;
T’ ibanuje, b’iji lile,
Tẹ ori mi ba n’ ironu.
Oluwa jo, ma s’aipe mi
B’o ti pe Adam nin’ ogba
Pe, “Nibo l’o wa” elese?
Kin le bo ninu ebi na. Amin


When temptation around me roll

When temptation around me roll,
And earthly care me encompass;
When the foe appear as a friend;
To seek after my destruction

O Saviour Lord, bid me to come

As Thou in Eden, Adam called

Where art thou sinner sound the voice?

That I may from the fault be free.

When Satan craft’ly me deceive
Me to earthly pinnacle raise
Me entreated, him to worship
That earthly stock, I may possess
When earthly lusts me now ensnare
Thy commands me all to ignore,
Upon my wand’ring heart impressed
In vain assurance “All is well”
When all my hope and confidence
Not in living God now repose;
Vain incantations now my trust’
And lusty spells my song at dawn
When in my self will, love to walk
In the dictates of wand’ring heart,
When I in my un-stable breast,
In unstable state, me abide.
When all my bearing lost, not found,
And the tracer’s call me ignore;
When no redemption my hope be,
And wallowest me in my sins.
When counselors from me doth flee;
And comforters to me estrange
When sorrow like the whirl-wind rage,
My head in penitence to bow

O Saviour Lord, bid me to come

As Thou in Eden, Adam called

Where art thou sinner sound the voice?

That I may from the fault be free. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *