Yoruba Hymn: Kil’ole w’ẹsẹ mi nu – What can wash away my sins

Yoruba Hymn: Kil’ole w’ẹsẹ mi nu – What can wash away my sins

Kil’ole w’ẹsẹ mi nu

Hymn no.494 of the Christ Apostolic Church Yoruba Hymn Book

What can wash away my sins – Yoruba version

 

Bible Reference: 

1 Johannu 1:7b…ẹ̀jẹ Jesu Kristi Ọmọ rẹ̀ ni nwẹ̀ wa nù kuro ninu ẹṣẹ gbogbo.

 

I John 1:7b NKJV…and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.

 

  1. Kil’ole w’ẹsẹ mi nu

    Kò sí lẹhin ẹjẹ Jesu;

    Ki lo tun le wo mi sàn,

    kò sí lẹhin ẹjẹ Jesu,  

 

    A! Ẹjẹ ‘yebiye,

    To mu mi fún bi sno

    Kò s’isun miran mọ

    Kò sí lẹhin ẹjẹ Jésù. 

 

  1. Fún wẹnumọ mi, nko ri

   ‘Kan mi, lẹhin ẹjẹ Jesu,

   Ohun tí mo gbẹkẹle

   Fún ‘dariji, l’ẹjẹ Jésù.

   

 

 

  1. Etutu f’ẹsẹ ko si,

    Ko si lẹhin ẹjẹ Jesu

    Iṣẹ rere kan ko si, 

    Kò sí lẹhin ẹjẹ Jesu. 

    

 

  1. Gbogbo igbẹkẹle mi,

    Ireti mi l’ẹjẹ Jesu;

    Gbogbo ododo mi ni

    Ẹjẹ kiki ẹjẹ Jesu. 

  

    A! Ẹjẹ ‘yebiye,

   To mu mi fún bi sno

    Kò s’isun miran mọ

    Kò sí lẹhin ẹjẹ Jésù. 

 

Amin

 

What can wash away my sin

 

 

  1. What can wash away my sin? 

Nothing but the blood of Jesus. 

What can make me whole again? 

Nothing but the blood of Jesus. 

 

O precious is the flow 

that makes me white as snow; 

no other fount I know; 

nothing but the blood of Jesus. 

 

  1. For my pardon this I see: 

nothing but the blood of Jesus. 

For my cleansing this my plea: 

nothing but the blood of Jesus.

 

  1. Nothing can for sin atone: 

nothing but the blood of Jesus. 

Naught of good that I have done: 

nothing but the blood of Jesus.

 

  1. This is all my hope and peace: 

nothing but the blood of Jesus. 

This is all my righteousness: 

nothing but the blood of Jesus.

 

Author: Robert Lowry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *