Yoruba Hymn: Emi o kokiki Rẹ Oluwa

Yoruba Hymn: Emi o kokiki Rẹ Oluwa

CS Hymn 661: Emi o kokiki Rẹ, Oluwa

Bible Reference: 

Psalms 30:1 NKJV – I will extol You, O Lord, for You have lifted me up, And have not let my foes rejoice over me.

Orin-Dafidi-30-vs-01 Yoruba Hymn: Emi o kokiki Rẹ Oluwa

Orin Dafidi 30:01 –  Emi o kokiki rẹ, Oluwa; nitori iwọ li o gbé mi leke, ti iwọ kò si jẹ ki awọn ọta mi ki ó yọ̀ mi.

EMI o kokiki Rẹ Oluwa

1. EMI o kokiki Rẹ, Oluwa,
Iwọ ni o da mi n'ide,
Iwọ ni ko jẹ ki ọta yọ mi,
Ogo ni f'orukọ Rẹ.

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo ni fun Ọ,
Agbara ati ipa jẹ Tirẹ,
Ẹgbẹrun ahọn ko to yin Ọ,
A wolẹ, a juba Rẹ.
2. Oluwa mi, emi kigbe pe Ọ,
Iwọ si mu mi lara da;
O yọ ọkan mi ninu 'sa oku,
O si pa mi mọ l'aye.

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo...
3. Kọrin s'Oluwa ẹyin Séráfù,
K'ẹ si dupẹ n'iwa mimọ Rẹ,
Ibinu Rẹ ki pẹ ju 'sẹju kan,
Iye l'oju rere Rẹ.

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo…
4. Bi ẹkun tilẹ pẹ di alẹ kan,
Sibẹ ayọ de l'Owurọ;
Alafia si de ni ọsan gangan;
Mo tun di ipo mi mu.

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo…
5. Nigba t'Oluwa pa oju rẹ mọ,
Ẹnu ya mi mo si kigbe;
A! Ki l'ere ẹjẹ mi, Oluwa,
Gba mba koju s'isa oku?

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo...
6. Bayi l'Oluwa mi gbọ igbe mi,
O si sọ kanu mi d'ijo;
O bọ asọ ọfọ kuro l'ọrun mi,
O f'amure ayọ di mi.

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo…
7. A! Ogo mi dide si ma kọrin
Ma fi ayọ kọrin s'oke;
Oluwa n ó fi ọpẹ fun Ọ,
N ó si ma yin Ọ lailai.

Egbe: Iyin, Ọla, Ogo…
AMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *