Yoruba Hymn: O fun mi l’edidi Gbese nla ti mo jẹ

Hymn 698 – CHRIST APOSTOLIC CHURCH HYMNAL

O fun mi l’edidi

Gbese nla ti mo jẹ

B’o ti fún mi, O sí rẹrin

Pe; máṣe gbagbe mi

O fun mi l’edidi

O san igbese na,

B’ o ti fún mi, O sí rẹrin

Wipe; ma rántí mi.

Un o p’edidi na mọ,

Bi ‘gbese tilẹ tan,

O nsọ ìfẹ Ẹni t’ o san

Igbese na fún mi.

Mo wo mo si rẹrin,

Mo tun wo, mo sọkún,

Ẹri ìfẹ Rẹ sí mi ni,

Ùn o tọju rẹ titi.

Ki tun s’edidi mọ,

Ṣugbọn ìrántí ni,

Pe gbogbo igbese mi ni

Emmanueli san. Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *